1
Bạn cần hỗ trợ?

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP

Cập nhật: 09/05/2019

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP

 
TS. Lều Thọ Bách
Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Môi Trường
Đại Học Xây Dựng
 
Khái niệm
1.1 Định nghĩa hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp
Hệ thống XLNT thông thường bao gồm các công trình tại đó nước thải được xử lý bằng các phương pháp cơ học, hóa học, sinh học, để loại bỏ các chất rắn, c